PRISER


900 kr. for en individuel session på 50-60 minutter. Første samtale får du til halv pris = 450 kr!


Ønsker du at booke en session som videomøde, vil jeg reservere det i mit booking system, og 5-10 min. inden aftalt tid vil du få tilsendt et link, som blot skal følges og godkende retningslinjerne. Videomødet foregår via et sikkert (GDPR = godkendt i forhold til persondataloven) online system, der hedder WHEREBY. Du skal intet foretage dig inden, blot følg linkets anvisninger, som du får tilsendt kort tid inden en booket online sessionJeg har ikke overenskomst med sygesikringen og kan derfor ikke tage imod henvisninger fra lægen. Du kan finde en psykolog, der tager imod henvisning på hjemmesiden www.psykologeridanmark.dk. Priser er her kr. 420,17 for første konsultation og kr. 350,36 for de efterfølgende (Bemærk: priser gældende fra 1.4.2021 og der kan evt. være tale om mindre variationer).


På grund af de lange ventetider hos psykologer, der tager imod henvisninger, tilbyder jeg 300 kr. i rabat pr. samtale, såfremt du har en lægehenvisning, så prisen bliver 600 kr. pr. samtale (første samtale = 450 kr).


Hvis du har en privat sygeforsikring (evt. igennem dit arbejde) så tjek om de eventelt kan være med til at dække dine udgifter hos mig.


Betaling kan foregå via MobilPay eller faktura med kontooverførsel. 


Afbud

Ved afbud eller ændring af tid bedes du ringe, sms’e eller e-maile senest kl. 15 dagen før aftalen. Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræves fuld honorar (naturligvis ikke ved sygdom eller andet uopsætteligt, som er opstået på dagen for din aftale).


Tavshedspligt

Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt. Det betyder, at jeg hverken må videregive, hvad der bliver mig betroet eller hvem, der betror sig. Af samme grund har jeg en GDPR sikker journalisering via det booking system jeg benytter.

Tavshedspligten kan dog tilsidesættes i tilfælde af omstændigheder, der kræver skærpet underretningspligt. Dette kan ske, hvis jeg bliver bekendt med, at et barn lider overlast, og der vurderes, at barnets tarv har større vægt end hensynet til tavshedspligten. 


KONTAKT MIG

Jeg bestræber mig altid på at vende hurtigst muligt tilbage på en henvendelse. Husk aldrig at skrive eller indtale personfølsomme oplysninger. Lig en kort besked, så vender jeg tilbage -  hurtigst muligt. TELEFON60537081
 
 
 
 

Privatlivspolitik for Psykolog Charlotte Nielsens klinik


Behandling af dine oplysninger:
Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.


Typer af oplysninger:
Psykolog Charlotte Nielsen indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
  Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale
relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
 Helbredsoplysninger


Formål:
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 Min behandling af dig
 Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 Afregningsformål
 Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks. o Dokumentationspligt o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel
for behandlingen o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.


o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.


Frivillighed:
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.


Videregivelse af personoplysninger:
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
 Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.


Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
 Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige
personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de
følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af
databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige
patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre
ordnede optegnelser.
 Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til
regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016
 Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke,
jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).


Tilbagekaldelse af samtykke:

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du
ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for
tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.


Brug af databehandlere:
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min databehandlere, som opbevarer dem på vegne
af og efter instruks fra mig Mine databehandlere er p.t.
 Terapeutbooking


Opbevaring og slettepolitik
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.
Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år
efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine
personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger
i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.


Dine rettigheder:
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger,
retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset
oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af
personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre
ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse,
tilføjelse.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.


Kontakt:
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine
rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 60 53 70 81.
Adresseoplysninger på klinikken:

Psykolog Charlotte Nielsen

Fyrkildevej 7

9220 Aalborg Øst